Nora_G_140g_2019
Novinka

Norat G - granule

Granule pro hubení myší, potkanů a krys.
Balení Cena Klub Košík
Novinka 70,- Kč + 4 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H373 Může způsobit poškození orgánů– krev - při prodloužené nebo opakované expozici.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použítím si přečtěte údaje na štítku.
P220 Skladujete odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
P260 Nevdechujte prach.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.Požerová nástraha k hubení myší domácích, potkanů a krys ve formě granulí.


Účinná látka: brodifacoun


Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti hlodavcům (myši, krysy, potkany, aj.)


Proč jej použít?

  • hubení hlodavců pomocí tradičních granulí
  • Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy - po požití snižuje srážlivost krve, zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený hlodavec hyne na vnitřní vykrvácení.
  • působí již jednorázovým použitím
  • obsahuje směs cereálií, proteinů, tuků s dochucovadly (pro atraktivnst granulí)
  • obsahuje hořké ochucovadlo Bitrex, které zabraňuje požití nástrahy lidmi nebo domácích mazlíčků


Jak jej použít?

  • Myš domácí: max. 5-20 g (sáček)
  • Potkan obecný (dospělec): max. 10-60 g (1-3 sáčky)
  • nástrahy umísťujte na místa výskytu hlodavců - ideálně do speciálních deratizačních staniček
  • ty doplňujte každý 3-8 den, tak dlouho, dokud jsou nástrahy hlodavci konzumovány


Upozornění:
Při aplikaci používejte vždy gumové rukavice. Zaručíte si vždy vysokou bezpečnost při aplikaci a zároveň omezíte možný výskyt lidského pachu na nástraze (ten hlodavcům vadí). Umísťujte je mimo dosahu dětí nebo domácích zvířat.


Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 140 g
Web plodina Byty, Technické plochy, Venkovní plochy
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Myši, Potkani
Web Skupina produktů Skupina Rodenticidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Nora_G_140g_2019
Nora_G_140g_2019