ATAK Odpuzovač divoké zvěře_500ml
Přírodní Novinka Doporučujeme

Odpuzovač divoké zvěře (ATAK)

Odpuzovač divoké zvěře (srnky, divočáky, zajíce, aj.). Ochrana proti okusu, ohryzu nebo poškození pozemku.
Balení Cena Klub Košík
Novinka Doporučujeme 399,- Kč + 26 b.

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.

Přírodní odpuzovač srnek, divočáků, zajíců a další divoké zvěře (proti okusu, ohryzu, poškození pozemku, zahrady).


Proč jej použít?

 • jeho vůně je pro srnky, divočáky, zajíce a další divokou zvěř velmi nepříjemná a zvěř tato vůně velmi odpuzuje
 • potlačuje nechtěný okus, ohryz nebo jiné škody způsobené divokou zvěří
 • je určen pro použití v exteriéru k vytvoření pachových ohradníků = vytvoří pachovou bariéru která odradí srnky, divočáky, zajíce od vstupu do zahrady, vinohradu, ovocných sadů, apod.
 • vhodný také při výsadbě nových stromů= ochrana proti okusu
 • vhodný pro použití v lesnictví a dřevařství, vinařství, ovocnictví, zahradnictví
 • celoroční použití (bez ohledu na teplotu)


Jak jej použít?

 • odpuzovač divoké zvěře je připraven k použití
 • namočte houbičku (nebo hadřík) do přípravku (spotřeba: cca 20 ml) a upevněte ji ve výšce 50 cm až 1 metru na plotové sloupky, sloupky ve vinohradu nebo dřevěné laťky, které zapíchnete do země
 • k bezpečnému vymezení prostoru doporučujeme upevnit houbičky (nebo hadříky) ve vzdálenosti 3 až maximálně 6 metrů od sebe
 • pachový ohradník vytvořte kolem oblasti, která má být chráněna = houbičky připevníte pouze k vnějším sloupkům ve vinohradu resp. ovoném sadu
 • odpuzující účinek nastane ihned
 • podle počasí odpuzující účinek přetrvá až po dobu 3 týdnů = poté naneste přípravek opět na houbičku (nebo hadřík). V závislosti na počasí opakujte aplikaci v kratším intervalu.
 • neaplikujte přípravek na živé rostliny
 • balení je na 100 m délky chráněného pozemku


Upozornění:
Nikdy neaplikukjte na pevné části, např. ploty. Díky silnému aroma, byste se nemuseli zápachu zbavit!  Doporučujeme používat ochranné pracovní pomůcky (rukavice, aj.= kvůli silnému aromatu)!

 

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 500 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Divoké prase, Srna, Zajíc
Web plodina Nezemědělská půda, Technické plochy, Venkovní plochy
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
ATAK Odpuzovač divoké zvěře_500ml
ATAK Odpuzovač divoké zvěře_500ml
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_1
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_1
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_aplikace1
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_aplikace1
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_2
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_2
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_aplikace2
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_aplikace2
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_3
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_3
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_aplikace3
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_aplikace3
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_4
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_4
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_aplikace4
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_aplikace4
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_5
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_5
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_aplikace5
ATAK_Odpuzovac_divoke_zvere_aplikace5