PM_RataStop_150g
Akce Novinka

PM RataStop - Měkká nástraha

Fluorescenční měkká nástraha na hlodavce. Hubí myš domácí a potkana obecného.
Balení Cena Klub Košík
Akce Novinka 65,- Kč + 4 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H373 Může způsobit poškození orgánů– krev - při prodloužené nebo opakované expozici.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice (profesionální užívatele).
P308+P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním dodavateli s licencí na zneškodňování nebezpečných odpadů nebo na sběrné místo,
s výjimkou prázdných čistých obalů, které se mohou likvidovat jako odpad, který není nebezpečný.


Fluorescencní měkká nástraha pro hubení hlodavců. 


Účinná látka: difenakum


Proti jakým škůdcům je určen?

 • proti hlodavcům (myši, krysy, potkany, aj.)


Proč jej použít?

 • hubení hlodavců pomocí měkké nástrahy
 • difenakum patří mezi antikoagulační jedy - po požití snižuje srážlivost krve, zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený hlodavec hyne na vnitřní vykrvácení.
 • velice chutná nástraha obsahuje vyváženou směs složek potravinového původu, která je díky technologii s fluorescenčním pigmentem snadno identifikovatelná i za špatných světelných podmínek
 • po požití návnady je trus hlodavců díky fluorescenční formulaci jasně viditelný pod ultrafialovým světlem, což poskytuje možnost sledovat aktivitu hlodavců
 • obsahuje hořké ochucovadlo Denatonium - benzoát, který pomáhá předcházet požití nástrahy lidmi nebo domácích mazlíčků
 • balení obsahuje 10 ks měkkých nástrah (1 ks = 15 g)


Jak jej použít?

 • Myš domácí: max. 50 g umístit co 2-5 metrů (dle míry zamoření)
 • Potkan obecný (dospělec): max. 100 g umístit co 5-10 metrů (dle míry zamoření)
 • nástrahy umísťujte na místa výskytu hlodavců - ideálně do speciálních deratizačních staniček
 • ty kontrolujte popř. doplňte  každý 5-7 den, tak dlouho, dokud jsou nástrahy hlodavci konzumovány


Upozornění:
Při aplikaci používejte vždy gumové rukavice. Zaručíte si vždy vysokou bezpečnost při aplikaci a zároveň omezíte možný výskyt lidského pachu na nástraze (ten hlodavcům vadí). Umísťujte je mimo dosahu dětí nebo domácích zvířat.


Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 150 g
Web plodina Byty, Technické plochy, Venkovní plochy
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Myši, Potkani
Web Skupina produktů Skupina Rodenticidy
Mechanický ne
Přírodní ne
Ekologický ne
Chemický ano
PM_RataStop_150g
PM_RataStop_150g