Zdravý trávník pro Krásný trávník bez plevelů 4x100m2
Novinka Doporučujeme

PRO krásný trávník bez plevelů (Zdravý trávník souprava)

Souprava dvou produktů proti dvouděložným plevelům v trávníku a pro odolnost a vitalitu trávníku.
Balení Cena Klub Košík
Novinka Doporučujeme 199,- Kč + 13 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+ P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Souprava dvou produktů (Bofix a KP Trávník koncentrát)  proti dvouděložným plevelům v trávníku a pro odolnost a vitalitu trávníku.

Účinná látka:
 • Bofix - fluroxypyr, klopyralid, MCPA
 • KP Trávník koncentrát - výluh z bylin a rašeliny


Jak účinkuje?

 • Bofix - proniká do rostlin přes listy, účinná látka je rychle translokována do vzrostných vrcholů a kořenů. Účinek přípravku na plevele je patrný již za několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky 2 hodiny po aplikaci neovlivní negativně účinek přípravku na plevele.
 • KP Trávník koncentrát - výluh z bylin, převážně z tymiánu a z černé rašeliny. Působní kontaktně. Zvyšuje obranyschopnost trav, podporuje růst a zelenou barvu trávníku


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

 • okrasné trávníky
 • přípravek je účinný na tyto dvouděložné  jednoleté nebo vytrvalé plevele: svízel přítula, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, opletka obecná, konopice napuchlá, hluchavky, kopřiva ţahavka, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ohnice rolní, zemědým lékařský, lilek černý, lebeda rozkladitá, merlíky,
  pomněnka rolní, jitrocel kopinatý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, šťovíky, ostružník, ježiník, plevelné jeteloviny, pcháč oset


Jak jej použít?

 • 1. ošetření: KP Trávník koncentrát - pro regeneraci po zimě, v období výskytu plísně sněžné. Aplikujte postřikem při teplotách od 15°C.
 • 2. ošetření: KP Trávník koncentrát - pro odolnost a vitalitu trávníku. Aplikujte během sezony.
 • 3. ošetření: Bofix - proti plevelům. Aplikujte během sezony při výskytu. Neaplikujte do 2 dnů po sečení trávníků.
 • 4. ošetření: KP Trávník koncentrát - pro dobré přezimování. Aplikujte na podzim (září až polovina října)
 • pozor na úlet postřikové kapaliny přípravkem Bofix - při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v etiketě v záložce POUŽITÍ.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 1x40 ml + 1x50 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Kondice rostlin, Plevele dvouděložné, Vitalita
Web Skupina produktů Skupina Herbicidy, Skupina Pomocné látky
Web plodina Trávník
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Zdravý trávník pro Krásný trávník bez plevelů 4x100m2
Zdravý trávník pro Krásný trávník bez plevelů 4x100m2
plevele v trávníku
plevele v trávníku
plíseň sněžná
plíseň sněžná
PORADNA PRO DŮM A ZAHRADU - Trávník - Vertikutace
Co je vertikutace trávníku? Proč je trávníku tak prospěšná?