Protect Home - klíšťata

Přípravek pro hubení lezoucího hmyzu (klíšťata, švábi) a pro létajícího hmyzu (mouchy).
Balení Cena Klub Košík
59,- Kč + 3 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Předat k likvidaci specializovaným organizacím, které mají oprávnění na skladování, nakládání, recyklaci či zneškodňování odpadů.


Přípravek pro hubení lezoucího hmyzu (klíšťata, švábi) a pro létajícího hmyzu (mouchy).

Účinná  látka: cypermethrin, piperonyl butoxide


Proti jakým škůdcům je určen?

 • lezoucímu hmyzu (švábi, klíšťata)
 • létajícímu hmyzu (mouchy)


Proč jej použít?

 • insekticidní přípravek s kontaktním a požerovým účinkem
 • pro hubení škůdců v objektech občanské vybavenosti, hotelích, výrobních závodech, skladech, komerčních objektech, kancelářích, bytech, zemědělských provozech a podobně
 • účinnost je patrná ji po několika minutách od kontaktu hmyzu s přípravkem a v případě klíšťat po 24 hodinách po aplikaci.


Jak jej použít?

 • mouchy – postřikovat prosluněné části stěn, okolí oken, lamp, nosné sloupy, místa uskladnění odpadků, pokud nejsou využívány jako krmivo a další místa, kde se hromadí hmyz
 • švábi – postříkat cesty hmyzu: kolem podlahových lišt, dveří, okolí ventilačních kanálů a ústředního vytápění, spáry a praskliny, místa, kde se škodlivý hmyz soustřeďuje (rohy stěn, pilíře v podlaze; místa za lištami apod.), v interiérech a exteriérech budov
 • klíšťata - postříkat místa pobytu hmyzu: altány, terasy, zastřešení pod stromy, stany, hospodářské prostory
 • v případě opětovného výskytu hmyzu, opakovat zákrok po měsíci
 • prostor může být používán teprve po vyschnutí povrchů a důkladném vyvětrání - minimální doba větrání místností: 1 hodina
 • po ukončení zákroku důkladně umýt místa potencionálního kontaktu s pokožkou nebo potravinami vodou s detergentem

Upozornění: neaplikujte do záhonů zeleniny, ovoce a jiných plodin určených pro konzumaci. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin!


Dávkování a další aplikační poznámiky najdete v etiketě v záložce PŘÍLOHY.


Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 10 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení, Klíšťata
Web plodina Klíště, Moucha, Šváb, Venkovní plochy
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
PH_Pripravek proti klistatům_10ml 3D
PH_Pripravek proti klistatům_10ml 3D
Klíšťě
Klíšťě