Discus proti americkému padlí_2x2g
Akce Doporučujeme

PROTI americkému padlí (Discus)

Postřikový fungicidní přípravek k ošetření angreštu proti americkému padlí.
Balení Cena Klub Košík
Akce Doporučujeme 89,- Kč + 5 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Postřikový fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k ošetření angreštu proti americkému padlí angreštovému.


Účinná látka: kresoxim-methyl 500 g/kg (50 % hmot.)


Jak účinkuje?

Účinek přípravku Discus je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím procesu, čímž je zabráněno sporulaci a klíčení spór. V závislosti na škodlivém organismu a termínu aplikace vykazuje protektivní, kurativní a eradikativní účinek. Přípravek je z míst a dopadu rozváděn po povrchu rostliny, takže posléze vytvoří ochrannou vrstvu. Přípravek je plně selektivní v jakékoli růstové fázi.


Pro jaké rostliny?

  • angrešt (Americké padlí)


Jak jej použít?

  • postřikem
  • výhradně preventivně jednou před květem a dvakrát po odkvětu angreštu


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítáte v naší kalkulačce.

Výpočet balení

  1. Vyberte si plodinu a indikaci.
  2. Klikněte na "spočítat".
  3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
  4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 2x2 g
Web plodina Angrešt
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Padlí
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Discus proti americkému padlí_2x2g
Discus proti americkému padlí_2x2g
Hnědé padlí angreštu_list a letorost angreštu
Hnědé padlí angreštu_list a letorost angreštu
Americké padlí angreštu_příznaky na plodu angreštu
Americké padlí angreštu_příznaky na plodu angreštu