Zdravá meruňka proti Moniliové spále_souprava
Novinka Doporučujeme

PROTI Moniliové spále a k ochraně květů proti mrazu (Zdravá meruňka souprava)

Souprava dvou přípravků ( Signum a Champion 50 WG) pro ošetření meruněk proti moniliové spále a k ochraně květů meruněk...
Balení Cena Klub Košík
Novinka Doporučujeme 92,- Kč + 6 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní souprava proti moniliové spále a k ochraně květů meruněk proti mrazu.


Účinné látky:
 • Signum -  boskalid, pyraklostrobin
 • Champion 50 WG - hydroxid měďnatý


Jak účinkuje?

 • Signum - fungicidní přípravek proti moniliové spále

Působí systémově, vykazuje preventivní i kurativní účinek, tzn., že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

 • Champion 50 WG - fungicidní přípravek k ochraně květů meruněk proti mrazu

Hydroxidměďnatý je fungicid a baktericid s protektivní účinností a širokým spektrem účinku.

Pro jaké rostliny a problémy?

 1. meruňka
 • moniliová spála
 • ochrana květů meruněk proti mrazu


Jak ji použít?

 • 1. ošetření: Champion 50 WG. Aplikujte 1-2 dny před předpokládanými jarními mrazy.
 • 2. ošetření: Signum. Aplikujte při počátku kvetení.
 • 3. ošetření: Signum. Aplikujte při dokvétání.
 • souprava je vždy na 5 l aplikační kapaliny / ošetření


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování najdete v ETIKET2 záložce PŘÍLOHY.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 1x7,5 g + 1x10 g
Web plodina Meruňka
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Moniliová spála, Ochrana květů proti mrazu
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Zdravá meruňka proti Moniliové spále_souprava
Zdravá meruňka proti Moniliové spále_souprava
Meruňky_Moniliová spála
Meruňky_Moniliová spála
ochrana květů proti mrazu
ochrana květů proti mrazu
PORADNA PRO DŮM A ZAHRADU - Meruňky - moniliová spála
Moniliová spála patří k nejvíce rozšířeným chorobám meruněk. Kdy provést ošetření?