PROTI Plevelům v trávníku (Agrofit kombi New souprava)

Účinná souprava dvou herbicidů pro hubení plevelů v trávnících.
Balení Cena Klub Košík
172,- Kč + 11 b.
893,- Kč + 59 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní údaje:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.Účinná souprava dvou herbicidů (Starane Forte a Lontrel 300) pro hubení plevelů v trávnících.


Účinná látka:  fluroxypyr 333 g/l  (Starane Forte), klopyralid 300 g/l  (Lontrel 300)


Jak účinkuje?

Kombinace dvou účinných herbicidů působí velmi rychle na dvouděložné plevele v trávnících. Účinek je patrný již za několik dní po aplikaci.  Dešťové srážky 2 hodiny po aplikaci neovlivní negativně účinek přípravku na plevele.


Pro jaké rostliny je registrován?

  • okrasné trávníky
  • přípravek je účinný na tyto dvouděložné  jednoleté nebo vytrvalé plevele: pcháč oset, rmeny, plevele heřmánkovité, kopretina osenní, turan kanadský, lopuchy, podběl lékařský, chrpa modrák, výdrol slunečnice, pohanka svlačcovitá, regenerující vojtěška setá, svízel přítula, hluchavky, konopice napuchlá, ptačinec žabinec, rdesna, pomněnka rolní, lilek černý, opletník plotní, šťovíky (mladé růžice)


Jak jej použít?

  • postřikem na vzrostlé plevele
  • max. 1x za vegetační sezónu
  • neaplikujte do 2 dnů po sečení trávníků
  • po aplikaci přípravku je možné sekat za 3-4 dny
  • posekanou trávu (2 seče) -  nedávejte do kompostu, ale vyhoďte
  • pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si můžete vypočítat v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 100 m2, 1000 m2
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Plevele dvouděložné
Web Skupina produktů Skupina Herbicidy
Web plodina Trávník
Mechanický ne
Přírodní ne
Ekologický ne
Chemický ano
Agrofit kombi proti Plevelům v trávníku na 100m2
Agrofit kombi proti Plevelům v trávníku na 100m2
Trávníky_Plevele_Sedmikrásky
Trávníky_Plevele_Sedmikrásky
Trávníky_Plevele_Pampeliška
Trávníky_Plevele_Pampeliška
PORADNA PRO DŮM A ZAHRADU - Trávník - Vertikutace
Co je vertikutace trávníku? Proč je trávníku tak prospěšná?