Zdravá jahoda proti Plísni šedé_souprava
Novinka Doporučujeme

PROTI Plísni šedé (Zdravá jahoda souprava)

Souprava dvou přípravků ( Switch a Harmonie Plod) pro ošetření jahodníků proti plísni šedá a bohatou úrodu jahod.
Balení Cena Klub Košík
Novinka Doporučujeme 121,- Kč + 8 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranný oděv/ochranné rukavice/ochranné brýle/ obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a
životní prostředí


Fungicidní souprava dvou přípravků (Switch a Harmonie Plod) proti plísni šedé a pro bohaté nasazení plodů jahodníku.


Účinné látky:
 • Switch -  cyprodinil, fludioxonyl
 • Harmonie Plod - P (fosfor) 9, K (draslík) 19


Jak účinkuje?

 • Switch - fungicidní přípravek proti plísni šedé

SWITCH je kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem obsahující dvě účinné látky: cyprodinil a fludioxonil. Cyprodinil inhibuje biosyntézu aminokyselin. Do rostliny proniká velice rychle prostřednictvím listů již v průběhu 2 hodin po ošetření. Po uplynutí této doby nemůže již být účinná látka smyta deštěm. V rostlině se účinná látka pohybuje akropetálně směrem k novým přírůstkům a translaminárně.

 • Harmonie Plod - kapalné ES hnojivo

Fosforečno-draselný koncentrát na výživů listů jahodníků a dalších plodin. Obsahuje fosfor a draslík ve formě plně přijatelné listy. Účinně chrání před nedostatkem fosforu a draslíku, zejména v období nízkých teplot půdy nebo vydatného rozvoje rostlin. Přispívá ke správnému rozvoji kořenového systému a plodů, ovlivňuje zlepšení vodního hospodářství rostlin. Použitý na podzim na ozimých kulturách zvyšuje mrazuvzdornost.


Pro jaké rostliny a problémy?

 1. jahodník
 • plíseň šedá
 • podpora tvorby květů a plod = vysoká úroda


Jak ji použít?

 • 1. ošetření: Harmonie Plod - pro dodání živin, bohaté nasazení květů. Aplikujte vždy před květem, postřikem nebo zálivkou (neaplikovat na květ).
 • 2. ošetření: Switch - proti plísni šedé. Aplikujte na  začátku kvetení.
 • 3. ošetření: Switch - proti plísni šedé. Aplikujte na konci kvetení.
 • 4. ošetření: Harmonie Plod - pro dodání živin, bohaté nasazení plodů. Aplikujte po odkvětu zálivkou (neaplikovat na květ)
 • souprava je vždy na 2-2,5 l aplikační kapaliny / ošetření


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování najdete v záložce POUŽITÍ.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 1x2,5 g + 1x90 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hnojivo, Plíseň šedá
Web plodina Jahoda
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy, Skupina Hnojiva
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Zdravá jahoda proti Plísni šedé_souprava
Zdravá jahoda proti Plísni šedé_souprava
Jahodník_plísň šedá
Jahodník_plísň šedá
Jahodník_plísň šedá
Jahodník_plísň šedá
jahody
jahody
jahody
jahody