Solabiol_Herbiclean
Přírodní

SOLABIOL Herbiclean AL

Totální listový herbicid pro hubení plevelů, řas a mechů na nezemědělské půdě.
Balení Cena Klub Košík
SOLABIOL Herbiclean AL 1 l
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).


Totální herbicid proti plevelům, řasám a mechům = na přírodní bázi. Široké spektrum účinku – hubí jednoleté a vytrvalé plevele, mechy a řasy.


Účinná látka: kyselina oktanová, kyselina dekanová


Jak účinkuje?

Likviduje jednoleté i vytrvalé plevele, mechům a řasy. 3 hodiny po aplikaci, déšť nevadí. Vhodný pro aplikace od března do října.


Pro jaké rostliny je registrován?

 • nezpevněné plochy, cesty
 • nezemědělská půda (chodníky, kolem plotů, hřiště, aj.)
 • okrasné rostliny, zelenina, trávníky (před setím, výsadbou na vzešlé plevele)
 • stromky, keře (na vzešlé plevele, nesmí zasáhnout stromky, keře)


Jak jej použít?

 • postřikem na vzlešlé plevele (je přijímám zelenými částimi rostlin)
 • 100 ml/m2
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
 • aplikujte pozemně postřikem
 • nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

 

Nás tip: všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 1 l
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Nežádoucí vegetace, Plevele
Web plodina Nezemědělská půda, Technické plochy
Web Skupina produktů Skupina Herbicidy
Mechanický ne
Ekologický ne
Chemický ne
Přírodní ano
Solabiol_Herbiclean
Solabiol_Herbiclean