Topas 100 EC

Fungicidní přípravek proti padlí a strupovitosti. Na angreštu proti americkému padlí.
Balení Cena Klub Košík
82,- Kč + 5 b.
269,- Kč + 17 b.
473,- Kč + 31 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní přípravek proti padlí a strupovitosti. Na angreštu proti americkému padlí.


Účinná látka: penkonazol 100g/l


Jak účinkuje?

Je systemicky působící fungicid s výrazným účinkem proti pravému padlí. Proniká do rostliny prostřednictvím listů do 24 hodin po aplikaci. Po tého době nemůže dojít ke smytí deštěm. V rostlině se účinná látka pohybuje akropetálně – směrem k novým přírůstkům. Penkonazole působí především na mycelium, respective hyfy. Použití je jak preventivní, tak i kurativní.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

 • jádroviny (padlí a strupovitost)
 • réva  (padlí)
 • angrešt, černý rybíz (americké padlí)
 • okurka, paprika, rajče, tykvovitá zelenina (padlí)
 • jahodník (padlí)
 • celkový přehled v záložce POUŽITÍ nebo v záložce PŘÍLOHY - ETIKETA


Jak jej použít?

 • postřikem
 • max. 2x za rok
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 10 ml, 100 ml, 50 ml
Web plodina Angrešt, Jádroviny, Jahoda, Okurka, Paprika, Rajčata, Réva vinná
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Padlí, Strupovitost
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Topas 10ml
Topas 10ml
Angrešt_Americké padlí_příznaky na plodu
Angrešt_Americké padlí_příznaky na plodu
Angrešt_Americké padlí na listu a letorost
Angrešt_Americké padlí na listu a letorost