EnviSep_Žumpy a septiky_50g_new
Přírodní Doporučujeme

Žumpy septiky (EnviSep)

NOVÝ "DŘEVĚNÝ" OBAL = PŘÍRODNÍ PRODUKTY. Přírodní bakteriální přípravek pro rozklad organické hmoty v žumpách a septicích s PROFI EFEKTEM.
Balení Cena Klub Košík
Doporučujeme 163,- Kč + 10 b.
Bezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P302 + P352 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


Přírodní bakteriální přípravek pro rychlý rozklad organických nečistot v žumpách nebo septicích s PROFI EFEKTEM v novém "dřevěném" obalu (přírodní produkty).


Jak účinkuje?

 • velmi rychlý rozklad organických nečistot na šedě zabarvenou nezapáchající kapalinu
 • vysoký obsah bakterií
 • snížení nákladů na vývoz žumpy či septiku
 • žumpu je možné lehce vyčerpat kalovým čerpadlem
 • snižuje frekvenci vývozu žumpy nebo septiku
 • uvolňuje ucpané trativody a zemní filtry
 • čistí staré a nepoužívané žumpy pro použití na sběr dešťové vody
 • odstraňuje nepříjemný zápach
 • balení (50 g) na 5 m3
 • pro celoroční použití


Jak jej použít?

 • startovací aplikace - jedno balení / 5 m3
 • pravidelné (udržovací dávky) -  1x za měsíc / 1 polévkovou lžíci
 • po 20 min. aktivaci nalít do toalety


Upozornění:

 • při aktivaci, míchání a aplikaci přípravku nepoužívejte kovové předměty (zabíjí bakterie)
 • kovový septik nebo žumpa rozmíchanému přípravku nevadí (přípravek se vlévá do organické hmoty, kapaliny)
 • při používání těchto přípravků se vyhněte v domácnosti používaní desinfekčních a antibakteriálních přípravků s obsahem chloru. Jedná se především o čistící prostředky, závěsné gely v toaletě, aj. (zabíjí bakterie).


Aplikace přípravku:

 celoročně

Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 50 g
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Organické nečistoty
Web plodina Septik, Žumpa
Web Skupina produktů Skupina Bakterie a enzymy
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
EnviSep_Žumpy a septiky_50g_new
EnviSep_Žumpy a septiky_50g_new
Žumpy a septiky
Žumpy a septiky