Aversol 1kg

Aversol

Repelentní přípravek k letní a zimní ochraně lesních i okrasných kultur proti okusu zvěří a proti poškození kmínků hlodavci.
Balení Cena Klub Košík
Aversol 1 kg
Prodej ukončen
Aversol 2,5 kg
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečností pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P302 + P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P321 Odborné ošetření (viz ... na štítku).
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / znečištěný obal jako nebezpečný odpad.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Repelentní přípravek k letní a zimní ochraně lesních i okrasných kultur proti okusu zvěří a proti poškození kmínků hlodavci.


Proti jakým škůdcům je určen?

  • spárkaté zvěři (srnky, zajíci, aj.)
  • hlodavcům


Proč jej použít?

  • ochrana stromů a keřů, lesních kultur proti okusu nebo ohryzu zvěří v létě i v zimě
  • po naředění tvoří bílo-šený až až hnědý film s charakteristickým zápachem
  • vhodný na listnané a jehličnaté dřeviny
  • je tixotropní (omezuje stékavost)
  • v létním období účinkuje cca. 3-4 měsíců
  • v zimním období účinkuje cca. 6-7 měsíců


Jak jej použít?

  • Nátěr:     Pprovádějte speciálním kartáčem, širokými plochými štětci nebo gumovou rukavicí. Pro nátěr není nutné jej ředit. V případě potřeby se ředí v poměru 5:1 (1 díl vody). Proti hlodavcům ošetřujte do výšky 15-30 cm.
  • Nástřik:  V  zimě se ředí 5:1 ( díl vody) a v létě 2:1 (1 díl vody). Proti hlodavcům ošetřujte do výšky 15-30 cm.


Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 1 kg, 2,5 kg
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Okus a ohryz
Web Skupina produktů Skupina Repelenty
Web plodina Zvěř
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Aversol 1kg
Aversol 1kg