Floramite 240 SC

Insekticidní přípravek (akaracid) pro hubení svilušek na okrasných rostlinách ve skleníku nebo volně rostoucích na zahradě.
Balení Cena Klub Košík
151,- Kč + 10 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnostni: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.Insekticidní přípravek (akaracid) pro hubení svilušek na okrasných rostlinách ve skleníku nebo volně rostoucích na zahradě.


Účinná látka: bifenazát 240 g/l


Jak účinkuje?

Floramite 240 SC je selektivní akaricid s převážně kontaktním účinkem proti sviluškám na skleníkových, školkovaných i volně rostoucích okrasných rostlinách. Má rychlý „knock-down“ efekt s následně dlouhým reziduálním účinkem. Účinkuje na všechna pohyblivá stádia svilušek a má navíc i ovicidní účinek. Je bezpečný pro všechny používané druhy prospěšného a entomofágního hmyzu a dravých roztočů a je proto vhodný pro použití v programech integrované ochrany rostlin.


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

  • okrasné rostliny (svilušky)


Jak jej použít?

  • postřikem celé rostliny
  • okrasné rostliny se ošetřují od začátku výskytu, max. 2x za vegetační období
  • postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

  1. Vyberte si plodinu a indikaci.
  2. Klikněte na "spočítat".
  3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
  4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 4 ml
Web plodina Okrasné rostliny
Web Skupina produktů Skupina Insekticidy
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Svilušky
Mechanický ne
Přírodní ne
Ekologický ne
Chemický ano
Floramite 240 SC 4ml
Floramite 240 SC 4ml
Okrasné rostliny_Svilušky
Okrasné rostliny_Svilušky