Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H302+H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování aerosolů. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní přípravek k ochraně rostlin proti houbovým chorobám.


Účinná látka: oxichlorid měďnatý 840 g/kg


Jak účinkuje?

Širokospektrální fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

 • broskvoň (kadeřavost listů)
 • fazol (antraknóza)
 • jabloně, hrušně (bakteriální spála)
 • réva vinná (plíseń révová)
 • rajče (plíseň bramborová, septorióza rajčat, čerň rajčatová)
 • zelenina tykvovitá (plíseň okurková)
 • brambory (plíseň bramborová)
 • meruňka (korové nekrózy)
 • slivoň (puchrovitost)
 • celkový přehled všech plodin a chorob najdete v záložce POUŽITÍ nebo v záložce PŘÍLOHY - ETIKETA


Jak jej použít?

 • preventivně postřikem
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 2x10 g
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Bakteriální spála, Černě, Kadeřavost listů, Korové nekrózy, Plísně
Web plodina Brambor, Broskvoň, Cibule, Hrušeň, Jabloň, Rajčata, Réva vinná, Třešeň, Višeň
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Kuprikol-2x10_new
Kuprikol-2x10_new
Jabloně_Bakterialní spála
Jabloně_Bakterialní spála