PROTI plísním (Acrobat)

Fungicidní přípravek k ochraně proti peronospóře révy, plísni bramborové na bramborách a rajčatech, plísni okurkové na okurkách, aj.
Balení Cena Klub Košík
131,- Kč + 8 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. 

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.Fungicidní přípravek k ochraně proti peronospóře révy, plísni bramborové na bramborách a rajčatech, plísni okurkové na okurkách a plísni cibulové na cibuli.


Účinná látka:  dimethomorf 90 g/kg, mankcozeb 600 g/kg


Jak účinkuje?

Je kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem ve formě prášku.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

 • brambory (plíseň bramborová)
 • réva vinná (plíseň révová)
 • rajče, okurka (plíseň bramborová
 • okurka (plíseň okurková)
 • cibule (plíseň cibulová)


Jak jej použít?

 • preventivně postřikem
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 3x20 g
Web plodina Brambor, Cibule, Okurka, Rajčata, Réva vinná
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Plísně
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Mechanický ne
Přírodní ne
Ekologický ne
Chemický ano
Acrobat MZ WG proti Plísním 3x20g
Acrobat MZ WG proti Plísním 3x20g
Rajčata_Plíseň bramborová
Rajčata_Plíseň bramborová
Okurky_Plíseň okurková_list
Okurky_Plíseň okurková_list
Brambory_Plíseň bramborová
Brambory_Plíseň bramborová
Réva vinná_Plíseň révy bobule
Réva vinná_Plíseň révy bobule
Réva vinná_Plíseň révy_Silně napadený a usychající list
Réva vinná_Plíseň révy_Silně napadený a usychající list
Réva vinná_Plíseň révy_Bělavé povlaky houby na listech
Réva vinná_Plíseň révy_Bělavé povlaky houby na listech
Réva vinná_Plíseň révová_detail_příznaky na spodní straně listu
Réva vinná_Plíseň révová_detail_příznaky na spodní straně listu
Okurky_Plíseň okurková
Okurky_Plíseň okurková
Cibule_Plíseň cibulová
Cibule_Plíseň cibulová
Cibule_Plíseň cibulová_rostlina
Cibule_Plíseň cibulová_rostlina
Rajčata_Plíseň bramborová_příznaky na listu
Rajčata_Plíseň bramborová_příznaky na listu