Ridomil Gold MZ Pepite

Fungicidní přípravek k ochraně bramboru, cibule, okurky, rajčete a révy vinné proti houbovým chorobám.
Balení Cena Klub Košík
44,- Kč + 2 b.
303,- Kč + 20 b.
591,- Kč + 39 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal bezpečným způsobem.
 
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní přípravek k ochraně bramboru, cibule, okurky, rajčete a révy vinné proti houbovým chorobám.


Účinná látka: metalaxyl-M 40g/kg, mancozeb 640g/kg


Jak účinkuje?

Ridomil gold MZ Pepite je kombinovaný přípravek obsahující dvě účinné látky (metalaxyl–M a mancozeb) s fungicidním účinkem. Metalaxyl–M je systemická fungicidní látka, která je velmi rychle přijímána zelenými částmi rostlin (do 30 minut) a transportována do listů. Inhibuje růst a rozmnožování patogenních hub. Mancozeb je kontaktně a preventivně působící fungicidní látka, která inhibuje klíčení spór.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

 • brambor  (plíseň bramborová)
 • cibule  (plíseň cibulová)
 • okurka (plíseň okurková)
 • rajče (plíseň bramborová - rajčatová)
 • réva vinná (plíseň révová)
 • celkový přehled v záložce POUŽITÍ nebo v záložce PŘÍLOHY - ETIKETA


Jak jej použít?

 • preventivně postřikem
 • max. 3x za rok
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 3x5 g , 5x100 g , 5x50 g
Web plodina Brambor, Cibule, Okurka, Rajčata, Réva vinná
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Plísně
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Ridomil Gold MZ Peptite_3x5g
Ridomil Gold MZ Peptite_3x5g
Réva vinná_Plíseň révy bobule
Réva vinná_Plíseň révy bobule
Réva vinná_Plíseň révy_Bělavé povlaky houby na listech
Réva vinná_Plíseň révy_Bělavé povlaky houby na listech
Réva vinná_Plíseň révová_detail_příznaky na spodní straně listu
Réva vinná_Plíseň révová_detail_příznaky na spodní straně listu
Réva vinná_Plíseň révy_Silně napadený a usychající list
Réva vinná_Plíseň révy_Silně napadený a usychající list
Cibule_Plíseň cibulová_rostlina
Cibule_Plíseň cibulová_rostlina
Brambory_Plíseň bramborová
Brambory_Plíseň bramborová
Okurky_Plíseň okurková
Okurky_Plíseň okurková
Okurky_Plíseň okurková_list
Okurky_Plíseň okurková_list
Cibule_Plíseň cibulová
Cibule_Plíseň cibulová
Okurky_Plíseň okurková
Okurky_Plíseň okurková
Okurky_Plíseň okurková_list
Okurky_Plíseň okurková_list