Reldan 22

Insekticidní přípravek k hubení savých a žravých škůdců na ovocných dřevinách, chryzantémách, k asanaci prázdných skladů.
Balení Cena Klub Košík
Reldan 22 25 ml
Prodej ukončen
Reldan 22 100 m l
Prodej ukončen
Reldan 22 250 ml
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.   
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování par.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah/obal bezpečným způsobem.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Insekticidní přípravek k hubení savých a žravých škůdců na ovocných dřevinách, semenných porostech brukvovité zeleniny, chryzantémách, k asanaci prázdných skladů, které jsou určeny výhradně ke skladování rostlin a rostlinných produktů.


Účinná látka: chlorpyrifos methyl 225 g/


Jak účinkuje?

Působí jako kontaktní, požerový a dýchací insekticid s výrazným fumigačním efektem. Po aplikaci proniká do rostlinných pletiv, není však rozváděn cévními svazky. RELDAN 22 vykazuje po aplikaci významnou reziduální aktivitu, která snižuje počet nutných insekticidních zásahů v období déletrvajícího tlaku škůdců. RELDAN 22 hubí škůdce ve všech vývojových stadiích, pokud jsou přípravkem zasaženi. Fumigační efekt přípravku umožňuje hubení i těch jedinců, kteří zůstávají skryti před účinkem kontaktních a požerových insekticidů, např. skladištní škůdci v obilovinách apod.


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

  • jabloň (pilatka, obaleč, mšice)
  • višeň (vrtule třešňová)
  • zelenina brukvovitá (mšice zelná)
  • prázdné sklady, sila (skladištní škůdci)


Jak jej použít?

  • postřikem celé rostliny
  • od začátku výskytu škůdců
  • max. 1 x za vegetaci
  • postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 100 m l, 25 ml, 250 ml
Web plodina Brukvovitá zelenina, Jabloň, Višeň
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Mšice, Obaleč jablečný, Pilatka jablečná, Vrtule třešňová
Web Skupina produktů Skupina Insekticidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Reldan 22 25ml
Reldan 22 25ml
Jabloně_Mšice
Jabloně_Mšice
Jabloně_Obaleč Jablečný
Jabloně_Obaleč Jablečný
Jabloně_Pilatka jablečná
Jabloně_Pilatka jablečná
Třeseň_Višeň_Vrtule třešňová
Třeseň_Višeň_Vrtule třešňová
Jádroviny_Housenka obaleče
Jádroviny_Housenka obaleče