Cabrio Top 4x60g

Cabrio Top

Fungicidní přípravek k ochraně révy vinné proti plísni révové a padlí révovému.
Balení Cena Klub Košík
484,- Kč + 32 b.
874,- Kč + 58 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.    
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje metiram (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.   


Fungicidní přípravek k ochraně révy vinné proti plísni révové a padlí révovému.


Účinná látka:  metiram 550 g/kg, pyraklostrobin 50 g/kg


Jak účinkuje?

Cabrio Top je kombinovaný fungicid. Nejlepšího účinku je dosaženo při preventivní aplikaci. Účinná látka je po aplikaci přijímána ošetřenými částmi rostlin a má lokálně systemický a translaminární účinek.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • réva vinná (plíseň révová a padlí révové)


Jak jej použít?

  • postřikem celé rostliny
  • ošetření se provádí preventivně 3 x v bloku s odstupem 12 - 14 dní
  • při vysokém infekčním tlaku, silných srážkách a intenzivním růstu listů se doporučuje intervaly zkrátit. Poslední aplikace byměla být provedena nejpozději 35 dní před sklizní
  • postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si můžete vypočítat v naší KALKULAČCE.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

  1. Vyberte si plodinu a indikaci.
  2. Klikněte na "spočítat".
  3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
  4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 4x60 g, 5x100 g
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Plísně
Web plodina Réva vinná
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Cabrio Top 4x60g
Cabrio Top 4x60g