Dithane DG Neotec

Fungicidní přípravek se širokým spektrem účinku proti houbovým chorobám polních plodin, ovocných dřevin, vinné révy, zeleniny a okrasných kultur.
Balení Cena Klub Košík
42,- Kč + 2 b.
173,- Kč + 11 b.
303,- Kč + 20 b.
492,- Kč + 32 b.
762,- Kč + 50 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní přípravek se širokým spektrem účinku proti houbovým chorobám polních plodin, ovocných dřevin, vinné révy, zeleniny a okrasných kultur.


Účinná látka: mankozeb 750 g/kg


Jak účinkuje?

DITHANE DG Neotec je kontaktní fungicidní přípravek, který je možné používat k preventivní ochraně proti širokému spektru houbových chorob (uvedeny níže u jednotlivých plodin).  Na povrchu  ošetřených rostlin vytváří film, který brání klíčení spor. Vyznačuje se dlouhým protektivním působením. Při ošetřování kultur, které vytvářejí silnou voskovou vrstvu a postřik proto z těchto rostlin stéká (brukvovitá a cibulová zelenina, růže, aj.) se doporučuje přidat do postřikové jíchy smáčedlo. Přípravek omezuje výskyt svilušek. Na vinné révě při včasném ošetření účinkuje proti červené spále vinné révy (Pseudopeziza tracheiphila).


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

 • borovice  (sypavka)
 • brambor  (plíseň bramborová, hnědá skvrnitost bramborových listů)
 • broskvoně (kadeřavost broskvoně)
 • cibule, pór (plíseň cibulová)
 • jádroviny (strupovitost)
 • okrasné rostiny (listové skvrnitosti)
 • rajčata (plíseň bramborová, čerň rajčatová, septorióza rajčat)
 • růže (černá skvrnitost růže)
 • celkový přehled dalších plodin a chorob najdete v záložce POUŽITÍ nebo v záložce PŘÍLOHY - ETIKETA


Jak jej použít?

 • preventivně postřikem
 • max. 4 x za rok
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 1 kg, 2x10 g, 5x100 g, 5x20 g, 5x50 g
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Alternáriová skvrnitost, Antraknóza, Černá skvrnitost, Kadeřavost listů, Plísně, Skvrnitosti listů, Strupovitost
Web plodina Brambor, Broskvoň, Brukvovitá zelenina, Cibule, Jádroviny, Okrasné rostliny, Rajčata, Réva vinná, Růže, Rybíz, Třešeň, Višeň
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Dithane DG Neotec 2x10g
Dithane DG Neotec 2x10g
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_poškozené listy - kopie (2)
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_poškozené listy - kopie (2)
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_detail napadeného listu - kopie (2)
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_detail napadeného listu - kopie (2)
Rybíz_Antraknóza
Rybíz_Antraknóza
Růže_černá skvrnitost listů
Růže_černá skvrnitost listů