Talent

Fungicidní přípravek proti strupovitosti a padlí na jádrovinách, proti padlí na révě a jahodníku a proti padlí, rzi a skvrnitosti...
Balení Cena Klub Košík
93,- Kč + 6 b.
Nelze objednat.
283,- Kč + 18 b.
Nelze objednat.
483,- Kč + 32 b.
Nelze objednat.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní údaje:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H373 Může způsobit poškození jater při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní přípravek proti strupovitosti na jádrovinách, padlí na jabloních, révě a jahodníku, skvrnitosti listů třešně a višně, moniliové spále višně, rzi a červené skvrnitosti na slivoních a padlím, rzem a listovým skvrnitostem na okrasných rostlinách.


Účinná látka:  myklobutanil  200 g / l


Jak účinkuje?

TALENT obsahuje účinnou látku myklobutanil, která náleží mezi triazoly (inhibitory demethylace). Účinkuje jako preventivní, kurativní a částečně i eradikativní fungicid. Účinná látka přípravku proniká rychle do rostlinných pletiv a 1 hodinu po aplikaci je dosaženo plné deštivzdornosti. Pohyb účinné látky v pletivech je omezený (lokálně systemický), proto je pro docílení plné účinnosti nutná dokonalá pokryvnost postřiku. Mechanismem účinku je inhibice biosyntézy ergosterolu fytopatogenních hub, především klíčících spór. V důsledku blokace tvorby ergosterolu klíčící spóry patogenní houby nevytvářejí buněčné stěny a odumírají. Podobně účinkuje TALENT i na mycelium některých hub, např. původců různých druhů padlí, což se projevuje eradikativním účinkem na tyto choroby.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • jabloň, hrušeň (strupovitost, padlí)
  • réva vinná a jahodník (padlí)
  • okrasné rostliny (padlí, rzi, skvrnitosti listů)


Jak jej použít?

  • postřikem
  • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

  1. Vyberte si plodinu a indikaci.
  2. Klikněte na "spočítat".
  3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
  4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 10 ml, 100 ml, 50 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Červená skvrnitost, Moniliová spála, Padlí, Rzi, Strupovitost
Web plodina Jabloň, Jádroviny, Jahoda, Okrasné rostliny, Réva vinná, Slivoň, Třešeň, Višeň
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Talent 10ml
Talent 10ml
Jabloně _Strupovitost
Jabloně _Strupovitost
Jabloně_Padlí_květy
Jabloně_Padlí_květy
Jabloně_Padlí_letorost poškozený padlím
Jabloně_Padlí_letorost poškozený padlím
Hrušně_Rez_příznaky na spodní straně listu
Hrušně_Rez_příznaky na spodní straně listu
Hrušně_Rez_příznaky na vrchní straně listu
Hrušně_Rez_příznaky na vrchní straně listu
Réva vinná_Padlí na_listu
Réva vinná_Padlí na_listu
Jabloně_Sazovitost a mušincovitost
Jabloně_Sazovitost a mušincovitost
Réva vinná_Padlí na bobulích
Réva vinná_Padlí na bobulích
Réva vinná_Hrozny zcela zničené padlím
Réva vinná_Hrozny zcela zničené padlím
Okrasné rostliny_Rez
Okrasné rostliny_Rez